Psykoterapia

Ratkaisukeskeisessä psykoterapiassa asiakkaan ja psykoterapeutin välillä on luottamuksellinen ja tasavertainen yhteistyösuhde. Yhteistyössä etsitään ratkaisuja elämän pulmatilanteisiin.

Myönteinen tulevaisuuskuva ja tavoitteiden asettaminen ovat tärkeä osa psykoterapiaa. Terapiassa suunnitellaan tarvittavia edistymisaskelia ja asiakas ottaa niitä kohti omaa tavoitettaan. Asiakkaan omat toiveet, ideat ja tavoitteet ovat keskeisiä terapian kannalta.

Psykoterapia-asiakkaat tulevat monista erilaisista elämäntilanteista. Yhdellä voi olla takana jokin elämän kriiseistä: avioero, läheisen tai työpaikan menettäminen. Silloin paneudutaan siihen elämäntilanteeseen ja etsimme yhdessä ratkaisuja siihen, miten tilanteesta voi selviytyä. Toisena voi olla mielenterveyskuntoutujia, joilla voi olla masennusta tai psyykkisiä ongelmia. Silloin terapia voi olla pidempikestoista.

Ajatuksena on, että asiakas tulee paikalle elämäntilanteensa kanssa, ja terapeutti auttaa häntä löytämään uusia ratkaisumalleja ja tukee, jotta asiakas voisi jatkaa elämäänsä eteenpäin.

Keskustelun lisäksi psykoterapiassa käytetään toiminnallista arkista tekemistä. Toiminnan kautta voi tulla uusia kokemuksia omasta itsestä, se taas vahvistaa itsetuntemusta ja itseluottamusta.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia soveltuu monenlaisiin tilanteisiin. Sitä voi tehdä paitsi yksilöiden, myös parien ja perheiden, ryhmien ja työyhteisöjen kanssa. Mukaan voi tuoda vaikka ystävän tai vanhemmat, jos he voisivat tuoda tilanteeseen uutta näkökulmaa, tai jos se muuten on terapiassa tarkoituksenmukaista.

Kognitiivinen lyhytterapia

Kognitiivisen lyhytterapian lähtökohtana on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa. Muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan myös tunnekokemus voi muuttua. Lyhytterapia tukee asiakkaan omaa itseymmärrystä ja itsehoitoa. Lyhytterapia on aktiivista, kohdennettua ja ajallisesti myös rajattua. Usein tapaamisia on 5–20 kertaa, joiden aikana asiakas oppii työstämään ongelmaansa. Toisinaan lyhytterapia voi toimia myös alkusysäyksenä pidemmälle psykoterapialle.

Kognitiivinen lyhytterapia on nopeasti saavutettavaa, voimaannuttavaa ja tehokas terapiamuoto. Lyhytterapiassa ei käydä asiakkaan koko elämää läpi, vaan keskitytään tähän hetkeen, pinnalla oleviin asioihin. Lyhytterapia tarjoaa keskusteluapua esimerkiksi uupumukseen, elämänkriiseihin, ahdistuneisuuteen tai suunnan löytämiseen. Terapiassa voidaan käsitellä esimerkiksi omaa jaksamista, perhe-elämän tai parisuhteen solmukohtia, työ- tai opiskelijaelämän haasteita. Se sopii tilanteisiin, jotka eivät ole edenneet kovin vaikeiksi ja jotka tyypillisesti ovat syntyneetkin lyhyessä ajassa.

Lyhytterapiaan voi siis tulla kuka vaan helposti ja matalalla kynnyksellä, kun tarvitset apua elämän solmukohtiin. Lyhytterapiaan hakeutumiseen ei tarvita diagnooseja tai lääkärin lähetteitä, halu keskustella mieltä painavasta asiasta riittää. Kognitiivinen lyhytterapia ei ole KELA-korvattavaa.

Lyhytterapiakoulutus on kaksivuotinen ammatillinen lisäkoulutus sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Koulutus antaa valmiudet toimia kognitiivisena lyhytterapeuttina.

Psykoterapiaa ja kognitiivista lyhytterapiaa voidaan tehdä myös etäyhteyttä hyödyntäen.